Η  επιχείρηση “ΠΙΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ” με διακριτική επωνυμία “ΕΝ ΛΕΥΚΩ”   ιδρύθηκε  το 1990  και  εξελίχθηκε  σε  μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού στην Θεσσαλονίκη.

    Λόγω  της    αλματώδους  ανάπτυξης  της  επιχείρησης  ήταν επιβεβλημένη η  αλλαγή της  νομικής  της  μορφής  και  το  2008   από  ατομική  μετατρέπεται  σε  Ε.Π.Ε. (Εταιρεία  Περιορισμένης  Ευθύνης)

    Θέλοντας να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους πελάτες μας αποφασίσαμε να    σχεδιάσουμε,  να  εγκαταστήμσουμε και  να  εγαρμόσουμε από  το  2008  ένα  Σύστημα  Διαχείρισης  Ποιότητας  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του  Διεθνούς  Προτύπου  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  9001/2008

    Το 2013, αποφασίζεται η ίδρυση και νέας εταιρίας με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΙΛΑΤΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. διευρύνοντας έτσι το Όμιλο "ΕΝ ΛΕΥΚΩ" 

    Ο Όμιλος  παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών των Πελατών σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου καθαρισμού, όπως είναι οι Αρχικοί Καθαρισμοί Κτιρίων, Συντήρηση Επιφανειών  Καθαρισμούς  Υαλοπινάκων, Πλήρες Πρόγραμμα Καθαρισμού, Γυαλίσματα Δαπέδων, Πλύσιμο Μοκετών και Σαλονιών,   Προστασία  από  Graffiti καθώς επίσης οι Απεντομώσεις και οι Απολμάνσεις.

    Είναι  ιδιαιτέρως  ευαισθητοποιημένη  με  την  ασφάλεια  των  εργαζομένων  και  την  προστασία  του  περιβάλλοντος διενεργώντας τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια υπο την καθοδήγηση ειδικών Τεχνικών Ασφαλείας - Υγιεινής . 

The “Pilatos Nikos” company with the trademark “En Lefko” was founded in 1990 and became one of the fastest developing companies offering cleaning services in Thessaloniki. Due to the fast development of our business, it was incumbent upon us to change its legal form and so in 2008 it changed from personal to LTD (Private Limited Company).  Being eager to serve our customers in the best way possible, in 2008 we decided to plan, establish and enforce a Quality Management System according to the demands of the International Organization for Standardization Hellas ISO 9001/2008.

In 2013, the foundation of a new company was decided, with the trademark “ NIKOLAS PILATOS MON I.K.E.” and this way the association “EN LEFKO” is now broadened.

The Association provides high quality services, covering the customers’ needs throughout all stages of a cleaning work, such as Initial Cleaning of Buildings, Surface Maintenance, Windowpane Cleaning, Full Cleaning Services, Floor Polish, Carpet Wash and Living Room Wash, Graffiti Protection as well as Disinsection and Disinfection.

We are especially sensitive about our employees’ safety as well as the protection of the environment. We organize regular educational seminars under the guidance of specialists in Safety – Hygiene.

GR |

EN |

En Lefko%CE%95%CE%BD_%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8E.html
About Us
Services%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82.html
Customers%CE%9F%CE%B9_%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%B1%CF%82.html
Business Docs %CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%88%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1.html
Contact%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1.html